неділя, 23 серпня 2020 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ! ДЛЯ СПРАВЖНІХ ПОЦІНОВУВАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Пропонуємо до вашої уваги огляд новинок з української мови, які надійшли до нашої бібліотеки. Книги допоможуть покращити знання рідної мови та ефективно і професійно її вивчати.


Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 622 с. 

У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.


Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні : модул. курс : навч. посіб. для студентів вузів / В. І. Мозговий –  4-те вид. – Київ: Центр учбової літ., 2019. – 592 c. : 43 табл.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень. Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей. Проте воно буде корисним також для службовців, керівників і менеджерів виробництв і організацій, що спілкуються українською і російською мовами одночасно.


Пасинок В. Г Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 243 с.

У навчальному посібнику викладено базові положення теорії мовленнєвої культури, охарактеризовано специфіку ділового спілкування, розкрито особливості мовленнєвої культури як складника професійної майстерності педагога, представлено методику оволодіння технікою мовлення. Вміщено тести, практичні завдання та інтерактивні вправи, спрямовані на оволодіння особистістю мовленнєвою культурою. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, учителів шкіл.


Пентилюк, М.І. Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 220 с.

У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з’ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України.

Окремо виділено культуру ділового мовлення, розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення. У пропонованому посібнику представлено систему вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців.
Посібник розрахований на студентів нефілологічних вищих і середніх навчальних закладів, працівників державних установ і організацій та усіх, хто бажає краще оволодіти державною мовою.


Плотницька, І. М. Ділова українська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. М. Плотницька. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літ., 2019. – 256 с.

У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів. Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери. Розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб – усіх, хто цікавиться проблемами ділової української мови й бажає підвищити рівень мовної культури.

Різників,О. Українська мова – спадщина тисячоліть: чим українська мова багатша за інші? / Олекса Різників ; ред. Володимир Шовкошитний. – Вид. 4-те, оновл. й допов. – Київ : Український пріоритет : Літературна Україна, 2017. – 199 с. 
Для кожної людини найкращою мовою є його власна мова, та, з якою вона стала Людиною. Адже першою й головною функцією мови є Людинотворча функція і лише другою – комунікативна. Для кожного народу його мова є родовою ознакою, адже роль мови в націєтворенні – неперевершена. Мова є дзеркалом буття кожного народу, його душею і голосом у вселюдському хорі народів. То чим наш голос вирізняється з-поміж інших? Які інтонації його тембру є неповторними? Який вік нашої мови? І в чому її неоціненне багатство?

На ці та інші питання відповість книга знаного письменника-шістдесятника Олекси Різникова "Українська мова – спадщина тисячоліть".Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 5-е вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 640 с. 

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.
Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.


Немає коментарів:

Дописати коментар